Danh Sách Top Level

Thứ Hạn Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 ForEvErr 1100004379 109 948037540
2 Ti¬uCØu 1100003695 109 928539192
3 JunTây 1100000055 109 843930663
4 MinhQu¯c 1100000839 109 456703009
5 ThíchNh§u 1100003100 109 362731274
6 ThíchGái 1100003028 109 341545844
7 ThíchChØi 1100003527 109 289319222
8 LæKháchVT 1100003779 109 260106695
9 BäoTrâm 1100000029 109 247689867
10 ThíchNhây 1100003533 109 220086860
11 HàAn 1100004250 109 204969894
12 ThíchXoÕc 1100001464 109 184209484
13 CavalryQueen 1100002928 109 180477199
14 ThiênHöa 1100002295 109 87774384
15 BonBon 1100004094 109 43072747
16 QuÖÄnh 1100003494 109 41449153
17 B¾tSüa 1100000108 109 40481309
18 ThiênLôi 1100000425 109 5920086
19 Bôngg 1100003615 108 298844952
20 oOBäoHânOo 1100002801 108 232835523
Thứ Hạn Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 GM022 1010002508 120 874858987
Thứ Hạn Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
2 GM022 1010002508 120 874858987

Bảng Xếp Hạng Tính Theo Điểm Tâm Pháp !


>